Σάββατο

Ομιλία Κ. Κιλτίδη στο 3ο ΠροσυνέδριοΕπιβάλλεται να δούμε με καθαρή ματιά την σύγχρονη γεωργική πρόκληση για την πατρίδα μας. Η επίκληση των συνθηκών του παρελθόντος, όπου λίγο ή πολύ, όλοι μας είχαμε αναφορά και αφετηρία στην καταγωγή από Γεωργικές οικογένειες, έχει προ πολλού ξεπερασθεί. Όπως και η οφειλόμενη τιμή στους κατοίκους της υπαίθρου και των συνόρων έχει περισσότερο χαρακτηριστικά ιστορικά του παρελθόντος και των απόμαχων της ζωής σήμερα.
Εξακολουθεί όμως να παραμένει ως πρόκληση η κατοίκηση της υπαίθρου, λόγω των ανισοτήτων σε ποιοτικά γνωρίσματα ζωής από αυτά των πόλεων και των ημιαστικών κέντρων.
Μια συζήτηση για τον γεωργικό χώρο είναι ταυτόχρονα συζήτηση για τον αστικό χώρο. Το ζητούμενο της, κατά το δυνατόν ομογενοποιημένης ζωής των ελλήνων πολιτών ανά την επικράτεια δυστυχώς παραμένει.
Οι πολιτικές της αυτοδιοίκησης δεν έγιναν με μέσο-μακροπροθεσμους σχεδιασμούς συνενώσεων οικιστικά, άρα και παροχής υπηρεσιών και υποδομών. Οι αγροτουπόλεις, με όρους του σήμερα σύγχρονες κωμοπόλεις της υπαίθρου ή έστω κεφαλοχώρια, δεν δημιουργούνται με συνενώσεις διοικητικά επί χάρτου ή κατά το αιρετό των διοικούντων.
Ο γένειος ή γενεσιουργός όρος που αποτυπώνει το περιεχόμενο του αρμόδιου Υπουργείου, είναι γεωργία (γεωργός) εκ της γης τα πάντα :αγροτική-φυτική καλλιέργεια, κτηνοτροφία-ζωϊκή παραγωγή, (ως ζώσας γεωργίας κατά Αριστοτέλη), δασοπονία με καρπώσεις εκ του δασικού χώρου και αλιεία ως επέκταση των καρπώσεων από το υδάτινο στοιχείο.
Το Υπουργείο Γεωργίας, αντί να ενσωματώνει ή να ενσωματώνεται με σύγχρονη διάσταση κατά το περιεχόμενό του, απομειούται ως οντότητα εκτελεστικής εξουσίας. Μετακινούνται σε άλλα Υπουργεία θεματικές ενότητες με γνωρίσματα παραγωγικού χώρου ή κατά άμεσο τρόπο υπηρεσίες εμπλεκόμενες με την παραγωγή αποσπώνται. Έχει καταστεί Υπουργείο εκτάκτων αναγκών με ελαχιστοποίηση της κοινωνικής παρέμβασης.
Έχει ιδιαίτερη αξία να τονισθεί ότι ο δασικός χώρος συνιστά θεμέλιο του πρωτογενούς τομέα, ως παραγωγικός χώρος με καρπώσεις και ως παροχή των φυσικών πόρων (νερό-έδαφος) για την άσκηση της γεωργίας. Προφανώς δεν αγνοείται η πολλαπλή ρυθμιστική συνεισφορά στο περιβάλλον, όπως και η μεγάλη συνεισφορά στην αναψυχή και τον αγροτουρισμό
Σήμερα εκ των πραγμάτων η ελληνική γεωργία, πρέπει να συζητείται ενσωματωμένα  ως Γεωργοδιατροφικός τομέας, ο οποίος και είναι η πρώτη οικονομική παράμετρος του κράτους μας. Η συμμετοχή στο ΑΕΠ είναι 22-23% και ακολουθούν με απόσταση ο τουρισμός και η ναυτιλία.
Αν συνυπολογισθεί και η παράμετρος του ισχυρότερου κοινωνικού πολλαπλασιαστή, τότε μόνον μπορεί να διανοηθεί κάποιος την ευλογία που επεφύλαξε η ιδανική εδαφοκλιματική συνθήκη στη χώρα μας. Κινείται πέραν του 5 ως πολλαπλασιαστής η διαδικασία παραγωγής ενός γεωργοδιατροφικού προϊόντος έως την κατανάλωση.
Από υπάρξεως συντεταγμένων κοινωνιών η γεωργική ενασχόληση πάντοτε ενισχύεται από το κράτος. Η έκθεση σε μη προβλέψιμα ή σταθερά καθ΄ υπερβολή φυσικά φαινόμενα. Η αναγκαιότης παραγωγής βασικών αγαθών για την επιβίωση των ανθρώπων, πολλές φορές σε συνθήκες αυτάρκειας. Ιδίως όμως για κάτι που παραμένει άγνωστο, αν και θεμελιώδες, για το ότι το 80% της ευθείας κρατικής ενίσχυσης στον Γεωργοδιατροφικό τομέα, όταν αφορά την πρωτογενή παραγωγή παραμένει στην εσωτερική αγορά και το δημόσιο.
Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των πόρων της Ε.Ε. διατίθεται στην  Ευρωπαϊκή Γεωργία.
Η ανθρωπογεωγραφία και το ανάγλυφο της χώρας, η εδαφοκλιματική υπεροχή της και η γεωπολιτική θέση της επιβάλλουν την πρόταξη της Γεωργίας και την κατοίκηση της υπαίθρου.
Πέραν των ποιοτικών γνωρισμάτων ζωής ως θεμέλιο για την ύπαιθρο χρειάζεται να υλοποιηθεί και η δεύτερη παράμετρος του εισοδήματος.
Στην γεωργία η γη παράγει αξίες, όχι υπεραξίες. Αυτές μπορούν να προκύψουν από ποιοτικά γνωρίσματα της παραγωγής (βιολογική, ΠΟΠ, ΠΓΕ παραδοσιακά) ή από καθετοποίηση στην παραγωγή τελικού διατροφικού προϊόντος με συνέργεια τις περισσότερες φορές πολλών παραγωγών.
Η σύγχρονη διάσταση της ανάπτυξης με ιεράρχηση σκοπών και αποτελεσμάτων επιβάλει να οδηγήσουμε επενδύσεις μεταποιητικής ελαφριάς βιομηχανίας στον Γεωργοδιατροφικό τομέα.
Έτσι αντικειμενικά και ουσιαστικά θα αξιοποιηθεί υποστηριζόμενος ο πρωτογενής τομέας και η ανάπτυξη με ελαφρά βιομηχανία μεταποιητικών μονάδων διατροφής, θα έχει γνωρίσματα διάρκειας και σταθερότητας, υπηρετώντας εθνικά γνωρίσματα και την ιδιαιτερότητα της χώρας.
Για την ζωική παραγωγή να θυμίσουμε:
-Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα για εισαγωγή κτηνοτροφικών  προϊόντων απ΄ ότι για ενέργεια (πετρέλαιο, αέριο κ.α)
-Διανομή εποικιστικών εκτάσεων για εκτατική περιφραγμένη κτηνοτροφία
-Πρόγραμμα ενίσχυσης βοσκοτόπων με σύγχρονες μεθόδους λιβαδοπονίας
-Η αιγοπροβατοτροφία είναι προσαρμοσμένη στο ανάγλυφο της χώρας για να προταχθεί
-Να θεμελιώσουμε ζώνες κτηνοτροφίας με κριτήριο τον ορεινό χαρακτήρα για τις όποιες ενισχύσεις με δικαιότερο τρόπο.
-Ολοκληρωμένα προγράμματα γενετικής βελτίωσης
-Προϊόντα ταυτότητος με βάθος παραγωγικό
-Αν εξαιρέσουμε τα προϊόντα της πτηνοτροφίας και το αιγοπρόβειο γάλα, σ΄ όλους τους άλλους τομείς της ζωικής παραγωγής η χώρα μας ήταν και συνεχίζει να είναι ελλειμματική
Για την φυτική παραγωγή η απεικονιστική σχηματική παρουσίαση του κ. Ελευθεροχωρινού Ηλία, καθηγητή Α.Π.Θ εμπεριέχει το παρόν και το μέλλον της.
Έχοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω συνάγεται ότι πρέπει να θέσουμε ως στόχο την συγκράτηση του 10% του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού στην ύπαιθρο και νησιά (πλην των αστικών κέντρων τους).
Η επίτευξη αυτού του στόχου στην σύγχρονη πραγματικότητα είναι ανυπολόγιστης αξίας, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. των ενεργών γεωργών κυμαίνεται περί το 3,5%
Χωρίς να χάνει την αξία της η ικανή και αναγκαία συνθήκη των γεωργικών οικογενειών, όπου στο παρελθόν η ενασχόληση της πλειοψηφίας των μελών της, ήταν δυνατόν με την αξιοποίηση του ημερομισθίου να κατοχυρώσει την αξιοπρεπή διαβίωση και να δίνει προοπτική στην αγροτική οικογένεια, είναι ανάγκη να υπάρξουν επαγγελματισμός και επιχειρηματικότητα στον γεωργοδιατροφικό – αλιείας τομέα. Ενώσεις-ομάδες-συνεταιρισμοί επιχειρηματικού χαρακτήρα με καταξιωμένα διεθνή πρότυπα και συνεταιριστικές αρχές, προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα.
Η αρχή της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων με ιχνηλασιμότητα στο πιάτο του καταναλωτή είναι οδηγός και συνθήκη απαράβατη για την επιβίωση ενός σύγχρονου γεωργοδιατροφικού προτύπου
Η υπηρέτηση προτεραιοτήτων και των σκοπών που όλοι θέτουμε, προϋποθέτουν  υποδομές και υπηρεσίες που τις τελευταίες δεκαετίες μας προκαλούν ως ζητούμενα. Θυμίζοντας ότι το ιδεολογικό πολιτικό περιεχόμενο και τα στελέχη στην πολιτική ζωή είναι κυρίαρχη προϋπόθεση-θεμέλιο για την ανατροπή των στρεβλών και σαθρών δομών και την αναγέννηση του άναρχου, αναποτελεσματικού κράτους. Σ΄αυτό θα σκοντάφτουν όλα τα όνειρα και οράματα, εάν με δύναμη και αποφασιστικότητα ο πολιτικός κόσμος δεν τα υλοποιήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου