Δευτέρα

Ή έλπίδα τού Σαμαρά ήταν οί Έλληνες στίς φυλακές;


Άρχισε ή τρομοκρατία τών Μέσων Μαζικής Έξοντώσεως κατά τών Έλλήνων πού άδυνατούν νά πληρώσουν, θά πηγαίνουν φυλακή όπως ό Χριστοφοράκος, όπως τά λαμόγια ύπουργοί καί βουλευτές, οί τσουκάτοι κι οί μαντέληδες, όπως τά λαμόγια δημοσιοκάφροι κομματικά στελέχη πού τά πληρώνουμε γιά νά περνάνε τή γραμμή τού κόμματός τους, όπως οί κατασκευαστές, άλήθεια αύτούς τούς 500 πού πιάσατε ώς μεγάλους φοροκλέφτες τούς βάλατε φυλακή;
Πουλημένοι προδότες άρχίσατε σαφάρι κατά τών Έλλήνων φορολογουμένων όταν ή χώρα μαστίζεται άπό λαθρομετανάστες φοροκλέφτες… Γι αύτούς έξακολουθεί νά ύπάρχει άσυλία, γι αύτούς πού έκαναν τήν Έλλάδα ρημαδότοπο καί άφύλακτη χώρα, γι αύτούς πού ή παραβατική συμπεριφορά είναι τρόπος ζωής, τί κάνετε γι αύτούς; Γιατί τούς κρατάτε έδώ; Δέν βλέπετε ότι τό έπόμενο βήμα θά είναι ή άλληλοσφαγή κι όποιος έπιβιώσει;
Κάνετε ότι δέν καταλαβαίνετε ότι τό μέγεθος τής καταστροφής πού έχει πάθει ή χώρα όφείλεται σέ ποσοστό πάνω άπό 70% στούς λαθρομετανάστες… Γιατί δέν καταγγέλετε σήμερα τό Δουβλίνο 2 καί τή συνθήκη Σένγκεν; Θέλετε τόν άφανισμό μας; Τί θά κάνουν όλοι αύτοί πού μέχρι σήμερα ζούσαν καί ζούν άπό τό παραεμπόριο καί τήν παράνομη έργασία; Θά τούς καταργήτε τή δουλειά αύτή καί σωστά, καί θά τους έχετε έδώ στήν Έλλάδα νά γίνουν όλοι μπουκαδόροι καί ληστές καί φονιάδες στά σπίτια μας;
Άν δέν άρχίσουν οί μαζικές άπελάσεις τί σημασία έχει πού λέτε ότι σταματάει τό παραεμπόριο, έπόμενο θά είναι τότε ή αύξηση τού έγκλήματος κατά τών Έλλήνων, άπό όσους θά βρίσκονται έδώ. Μήν μάς κοροϊδεύετε άλλο, τά ψέμματα τελείωσαν γιά όλους καί τά νεύρα μας είναι τεντωμένα, μήν έξωθείτε τό λαό στά άκρα γιά νά τά περάσετε όλα σέ καθεστώς τρομοκρατίας… Ποιούς άπειλείτε ότι θά τούς κλείνετε στίς φυλακές, τούς Έλληνες; Καί σέ ποιές φυλακές στίς γεμάτες;
Ή ξεφτίλα αύτή τής κυβερνήσεως τής νεοδημοκρατικής άριστεράς, είναι ή άποθέωση τής τρομοκρατίας, είναι ένα νέο πακέτο σήμερα, ένα άλλο πακέτο αύριο καί αύτό θά έχει όρίζοντα τετραετίας όπως συνηθίζει νά λέει ό πελαγωμένος Σαμαράς… Μιά συγκυβέρνηση πού χρειαζόταν, γιατί μιά μονοκομματική κυβέρνηση δέν μπορούσε νά περάσει τά έπώδυνα καί σέ πολλές δόσεις όπως φαίνεται μνημονίων καί συμβάσεων, νέα μέτρα πού θά φέρουν πάλι νέα μέτρα καί πάει λέγοντας…
Δηλαδή όπως είχαμε γράψει καί άπό τίς άρχές τού 2010 τό σχέδιο άλώσεως τής χώρας περιλαμβάνει έναλλακτικές λύσεις πρωθυπουργών τουλάχιστον δύο, ήταν δηλαδή γνωστό ότι ό Σαμαράς θά είναι ή συνέχεια τού προδοτικού σχεδίου, κι αύτά πού γράφαμε γίνονται γιατί ή κοινή λογική βλέπει τήν προδοσία σέ όλα τά στάδιά της… Τό μόνο σενάριο πού δέν ήταν στά σχέδιά τους είναι ή Χρυσή Αύγή, γι αύτό στηρίζουμε μέ νύχια καί μέ δόντια τή Χρυσή Αύγή γιατί είναι τό άλλο, τό διαφορετικό, τό έθνικό, τό πατριωτικό…
Δέν ζητάμε Σαμαρά νά μήν φυλακίζονται οί έλληνες λαμόγια, οί φοροκλέφτες, οί δουλέμποροι, όλο αύτό τό σάπιο κύκλωμα… Άλλά είναι δυνατόν νά κάνεις αύτό καί νά έχει ή Έλλάδα πάνω άπό 3 έκατομμύρια λαθρομετανάστες καί νά μπαίνουν άκόμη σωρηδών; Δηλαδή έχει κάποια λογική αύτό; Πρώτα άρχίζεις άπό τούς ξένους καί μετά τακτοποιούμε τά τού οίκου μας, τόσο γελοίοι είστε ή τόσο πράκτορες πού κάνετε μόνο όσα τά άφεντικά σας διατάζουν… Ούτε αύτό όμως τό κάνεις, θέλεις νά βάλεις φυλακή κοσμάκη πού δέν έχει νά πληρώσει, ντροπή σου Σαμαρά, ύπάρχει καί Θεός καί τιμωρεί μέ σκληρό τρόπο…
Μέχρι στιγμής τά μέτρα πού παίρνετε δέν είναι σαφάρι κατά τής φοροδιαφυγής, άλλά σαφάρι κατά τών φτωχών λαϊκών μαζών, ούσιαστικά γίνεται μιά έσκεμμένη προσπάθεια θανατώσεως έλληνικών πληθυσμών μεγάλης ήλικίας, δολοφονείτε τούς συνταξιούχους, είστε φονιάδες τού έλληνικού λαού καί μέ τίς δολοφονίες αύτές προσπαθείτε νά άρπάξετε τά λεφτά τών δολοφονημένων δικαιούχων συντάξεων πού έχουν πληρώσει γιά νά ζήσουν τό ύπόλοιπο τής ζωής τους, καί σείς τούς σκοτώνετε…
Σέ τί διαφέρεις Σαμαρά άπό τόν Παπανδρέου; Πές μας τί σταμάτησες έσύ σήμερα άπό αύτά τά προδοτικά πού έκανε ό Παπανδρέου νόμους τού κράτους καί δεσμά τής έλληνικής κοινωνίας. Ούτε κάν τίς παράνομες ίθαγένειες πού μοίραζε ό παράφρων Παπανδρέου δέν έχεις άκυρώσει… Πέταγε τήν έλληνική ίθαγένεια στά σκουπίδια σέ άνθρώπους παράνομους στή χώρα μας, άκόμη καί σέ άτομα πού δέν τήν ήθελαν, δέν τήν ζητούσαν.
Θά πληρώσετε άκριβά γιά όλα αύτά, δέν θά ύπάρξει έλεος γιά κανένα σας γιατί έν τώ μεταξύ θά έχουμε έπαναφέρει τήν θανατική ποινή γιά τήν άποκατάσταση τής νομιμότητας καί τής δικαιοσύνης, νά αίσθανθεί ό Έλληνας πολίτης τή δικαιοσύνη καί τήν άσφάλεια πού έχασε, άγαθά πού είναι άπαραίτητα σέ κοινωνία δικαίου καί πολιτεία εύνομούμενη…
Παρ’ όλο πού θέλω προσωπικά νά συνεχισθεί ή φτωχοποίηση τής έλληνικής κοινωνίας γιατί πολλοί έλληνες νόμιζαν ότι έχουν λύσει όλα τά προβλήματά τους μέ τά λεφτά κι όχι μέ τό Θεό, δέν θέλω νά βλέπω αύτόν τόν έφιάλτη, γιατί καί πάλι έδώ μπαίνει τό ζήτημα τών λαθρομεταναστών. Πρέπει νά καταλάβετε ήλίθιοι προδότες πολιτικοί ότι δέν γίνεται νά ύποφέρει ό Έλληνας καί νά μήν άκουμπάει ή κρίση τόν λαθρομετανάστη, είναι έξοργιστικό καί άδικο. Είδατε πολλούς λαθρο νά αύτοκτονούν στή χώρα μας;

Όσο γιά τό σώου Σαμαρά Δένδια στήν Όμόνοια δέν λέω τίποτε ό κόσμος έχει μάτια καί βλέπει, άκούστηκαν όμως κάποια παράπονα καί δέν γράφτηκε τίποτε…

Δεν υπάρχουν σχόλια: