Πέμπτη

Tό όργανο μέ τό όποιο ό Καπιταλισμός κυριαρχεί επάνω στή λαϊκή μάζα.

''Αυτή λοιπόν ή Δημοκρατία είναι τό παιδί του Καπιταλισμού. Είναι τό όργανο μέ τό όποιο ό Καπιταλισμός κυριαρχεί επάνω στή λαϊκή μάζα. Είναι τό όργανο μέ τό όποιο κατορθώνει ό Καπιταλισμός νά παριστάνη τή θέληση του ώς τή λαϊκή θέληση. 

Αυτό τό είδος τής Δημοκρατίας χρειάζεται εκλογές καθολικής μυστικής ψηφοφορίας, άρα οργανωμένα κόμματα, καί συνεπώς μεγάλα κεφάλαια. Χρειάζεται γιά τόν ίδιο λόγο εφημερίδες, άρα μεγάλα κεφάλαια. Χρειάζεται εκλογική οργάνωση κάθε φορά καί εκλογικούς αγώνες, άρα χρήματα. Και τόσα άλλα πού απαιτούν κεφάλαια. Επομένως μόνον οί κάτοχοι του μεγάλου κεφαλαίου ή τά όργανα τους μπορούν νά κάμουν τέτοιους αγώνες. Ανθρωποι ή καί ομάδες ανθρώπων χωρίς κεφάλαια, όσο μεγάλα καί άν είναι τά ιδανικά πού υπερασπίζονται, είναι προωρισμένοι νά χάσουν. 

Όταν δέ έχει κανείς τίς εφημερίδες τότε μορφώνει καί τήν Κοινή Γνώμη όπως θέλει. Καί άν ακόμη υπερασπίζεται πράγματα πού γυμνά θά τά άπεστρέφετο ό λαός, τά σκεπάζει μέ τέτοια δημοσιογραφικά ρούχα ώστε νά τά καταπίνη ό λαός. Ή καί άν δέν τά καταπίνη, βάζει τίς εφημερίδες νά γράφουν πώς τά κατάπιε. Καί τότε ό καθένας πιστεύει ότι όλοι οί άλλοι τά κατάπιαν. Καί υποτάσσεται καί αυτός. 

Λοιπόν ή Δημοκρατία είναι τό μονογενές καί γνήσιον παιδί του Καπιταλισμού, καί τό όργανο του πού επιβάλλει τή θέληση του κάνοντας τηνε νά φαίνεται ώς ή λαϊκή θέληση. Άπό τήν άλλη μεριά ό Καπιταλισμός, γιά νά συσσώρευση τά κεφάλαια στά χέρια πού τόν εκπροσωπούν, καί νά κάμη όλον τόν άλλο κόσμο σκλάβους του -μά σκλάβους πού νά νομίζουν πώς είναι ελεύθεροι- έχει ανάγκη τής ελευθερίας οικονομίας καί τοϋ περιορισμού του Κράτους άπό κάθε επέμβαση είς τήν οικονομία τής Κοινωνίας. Καί άν πάλι πού καί πού χρειάζεται καμιά έπεμβασούλα, πάλι πρέπει ή μηχανή τοϋ Κράτους νά είναι στά χέρια του, ώστε ή επέμβαση, πάντα όσον τό δυνατόν μικρότερη, νά εί ναι πάντα πρός όφελος του. 

Κράτη πού επικρατεί ή διευθυνομένη οικονομία, όσον καί άν είναι δημοκρατικά -καί εννοούμε τέτοια πού αποσκοπούν τό γενικό συμφέρον του λαού  δέν συμφέρουν στον Καπιταλισμό. Γιατί μέσα σέ τέτοια Κράτη δέν είναι δυνατή ή εκμετάλλευση του συνόλου του Λαού άπό τούς εκπροσώπους του Καπιταλισμού. Ακόμα δέ περισσότερο όταν αυτά τά κράτη είναι καί ολοκληρωτικά. Γιατί εκεί μέσα ούτε κάν τόν Τύπο μπορεί ό Καπιταλισμός νά έχη στά χέρια του, ούτε τήν Κοινή Γνώμη νά διευθύνη κατά τά συμφέροντα του, ούτε μέ κομματικές μανούβρες νά άναποδογυρίζη ό,τι δέν τόν συμφέρει, ούτε μέ εκλογές νά γίνεται κύριος τής Κρατικής Μηχανής...''

Ιωάννης Μεταξάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: