Τρίτη

Εξώδικο στην Κομμουνιστρια Πρόεδρο της Ελληνικης Δημοκρατίας απαιτώντας συγγνώμη
Εξωδικο στην Προεδρο της ΔημοκρατίαςΕν Αθήναις τη 19η Οκτωβρίου 2020 
Προς την Πρόεδρον της Δηµοκρατίας καν Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
Ενταύθα 

Κυρία Σακελλαροπούλου 

Όπως γνωρίζετε είµαι ευρωβουλευτής εκλεγµένος, από τον Ελληνικόν Λαό κι’ όχι διωρισµένος από κόµµα. 
Εδικάσθην και κατεδικάσθην πρωτοδίκως δια την συµµετοχήν µου στο κόµµα της «Χρυσής Αυγής» και σεις µε δήλωσίν σας εκρίνατε το αποτέλεσµα της πρωτοδίκου αποφάσεως ως νίκην της δηµοκρατίας µολονότι στο δικαστήριον δεν εδικάσθησαν ούτε πολιτεύµατα, ούτε ιδεολογίαι, αλλά πράξεις που προβλέπονται και τιµωρούνται υπό του ποινικού νόµου. 

Η δήλωσίς σας αυτή αποτελεί ευθείαν παρέµβασιν στο έργον της δικαιοσύνης και παρέµβασιν στους δικαστάς, που θα δικάσουν την έφεσιν την οποίαν θα ασκήσωµεν κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως. 

Αλλά είχε και επίπτωσιν στη πρωτόδικον απόφασιν, διότι εγένετο πριν ανακοινωθούν αι ποιναί, η ανασταλτική ισχύς των κ.τ.λ. 

Πριν σας διωρίσουν πρόεδρο της δηµοκρατίας ως δικαστής γνωρίζετε την «Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου» (ΕΣΔΑ) η οποία στο άρθρον 2 καθιερώνει το τεκµήριο της αθωότητος, το οποίον υφίσταται µέχρις εκδόσεως αµετακλήτου αποφάσεως και το οποίον παραβιάζεται µε δηλώσεις δηµοσίων προσώπων. 
Το Εφετείον Αθηνών δικάζον αίτησιν εξαιρέσεως δικαστών, που υπέβαλα απεφάνθη δι’ αποφάσεώς του, ότι το τεκµήριον αθωότητος παρεβιάσθη στην περίπτωσίν µου, αλλ’ 2 απερρίφθη η αίτησις διότι κατά την απόφασιν δεν επηρεάσθησαν οι δικασταί των οποίων ητησάµην την εξαίρεσιν. Πάντως απεδείχθη δικαστικώς ότι παρεβιάσθη το τεκµήριον αθωότητός µου, από τας δηλώσεις που εγένοντο. 

Επειδή στην διεξαχθείσαν δίκη αληθώς δεν ενίκησε η δηµοκρατία, όπως εσπευσµένως και µη αναµένουσα την ολοκλήρωσιν της δίκης εδηλώσατε. Το δυσάρεστον είναι ότι ηττήθη η δικαιοσύνη διότι οι δικασταί δεν µπορούν να κρίνουν αντικειµενικώς, ανεπηρεάστως και ηρέµως, όταν µερικαί χιλιάδες κοµµατόσκυλα ωρύονται µε συνθήµατα κ.τ.λ. έξωθεν του δικαστηρίου ή επί πλέον όλα τα κόµµατα µε επί κεφαλής αρχηγούς κραυγάζουν έξω από το δικαστήριον ή ακόµη όλαι αι τηλεοράσεις και όλαι αι εφηµερίδες υβρίζουν, συκοφαντούν και εκδίδουν αποφάσεις συµφώνως προς την ανάρτησι «ο λαός απαιτεί οι ναζί στην φυλακή». 

Επίσης οι πολιτικάντηδες εντός της αιθούσης του κοινοβουλίου υψώνουν αναγραφάς «Δεν είναι αθώοι». Εν όψει αυτής οµοβροντίας και του ορυµαγδού ποιος λογικός άνθρωπος πιστεύει ότι διεξάγεται νόµιµος και δικαία δίκη; όπως απαιτεί η ΕΣΔΑ. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Ουδείς δύναται να αµφισβητήση, ότι τα προεκτεθέντα συµβάντα πράγµατι έγιναν. Ήδη διαπρεπείς ποινικολόγοι τα κατήγγειλαν δηµοσίως, ως προσβολήν του νοµικού πολιτισµού της χώρας. Προκειµένου περί των µπολσεβίκων εγκληµατιών και προδοτών του ΚΚΕ και περί των εθνοµηδενιστών της αριστεράς δεν έχω την παραµικράν απαίτησιν. 
Αλλά από την Πρόεδρον της Δηµοκρατίας δικαιούµαι να έχω απαίτησιν να σέβεται το τεκµήριον της αθωότητος και τον θεσµόν, στον οποίον διωρίσθη. 

Με την δήλωσίν σας απεδείξατε, ότι: 
α) Η δίκη ενώ ήτο αυστηρώς ποινική µετετράπη εις πολιτικής πράξις που είναι παράνοµος. 
β) Διεπράχθη επέµβασις στην λειτουργίαν της δικαιοσύνης κατά παράβασιν της συνταγµατικής επιταγής που κατοχυρώνει την ανεξαρτησίαν της. 
γ) Παρανόµως και δη αντισυνταγµατικώς εξητάσθησαν τα φρονήµατα µου και επί πλέον στο ακροατήριον απεκαλούµην 3 ναζί, φασίστας κ.τ.λ. από µάρτυρας αντιδίκους συνηγόρους και από όλας τας τηλεοράσεις, πολιτικάντηδες κ.τ.λ. υπό την ανεπίτρεπτον ανοχήν του Δικαστηρίου. 
Ούτω µου παρεβιάσθη το δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού, που είναι « ανεφαίρετο δικαίωµα» (913/2019 αποφ. Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών, επικυρωθείσα από την Ολοµέλεια του Α.Π. αποφ. 3/2010). 
δ) Εκ του Συντάγµατος είσθε σεις και η βουλή, οι παράγοντες της νοµοθετικής εξουσίας. Αµφότεροι παρενέβητε στην δίκην µε συνέπεια να παραβιάζετε την συνταγµατικήν επιταγήν της διακρίσεως των εξουσιών. 
ε) Η δήλωσίς σας αποτελεί σχόλιον δικαστικής αποφάσεως που τέτοιο δικαίωµα δεν έχετε, ούτε προβλέπεται στα προεδρικά σας καθήκοντα να κρίνετε δικαστικάς αποφάσεις. 

Οι πολιτικάντηδες διεκήρυξαν παντού ποίον πρέπει να είναι το περιεχόµενον της αποφάσεως. Ενώ δεν προβλέπεται εις κράτος δικαίου από κάποιον νόµον το δικαίωµα εις βουλευτάς κ.τ.λ να κάνουν υποδείξεις στους δικαστάς και να τους επηρεάζουν. Εσείς µε την δήλωσίν σας συµπαρεστάθητε στας εκνόµους ανακοινώσεις οµοϊδεατών σας. Ως δικαστής που ήσασθε πριν σας διορίσουν Πρόεδρο της Δηµοκρατίας γνωρίζετε ότι όποιος καταδικασθή εις πρώτον βαθµόν έχει το τεκµήριον αθωότητος µέχρις ότου εκδοθή αµετάκλητος απόφασις εις βάρος του, δηλαδή να δικασθή η υπόθεσίς του στον Άρειο Πάγο. Αφού αυτό ασφαλώς το γνωρίζετε, διατί προεξωφλήσατε µε την δήλωσίν σας την καταδίκη µου στο Εφετείο και στον Α.Π. Επίσης ως δικαστής που ήσασθε πριν σας διορίσουν Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ασφαλώς γνωρίζετε, ότι τα ποινικά δικαστήρια δεν καταδικάζουν τον φασισµό ή τον ναζισµό, ούτε δικαιώνουν την δηµοκρατία, διότι τέτοια δικαιοδοτική αρµοδιότητα δεν έχουν . Εάν αθωωθώ στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο τότε ηττήθη η δηµοκρατία; και η κα Εισαγγελεύς της έδρας, που µετά οκτάωρον αγόρευσιν προέτεινε ότι η «Χρυσή Αυγή» δεν είναι «εγκληµατική οργάνωσι» είναι η Εισαγγελεύς αντιδηµοκράτης; 

 4 Ως εκ τούτου η δήλωσίς σας δηµιουργεί λογικούς συνειρµούς, που δεν προσήκουν στο δοτόν αξίωµά σας. 
Έζησα τας φανατισµένας εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, δηµοσιεύµατα, τηλεοπτικάς εκποµπάς, αήθεις επιθέσεις, ειρωνίας, ύβρεις και συκοφαντίας των εκπροσώπων επισήµων και ανεπισήµων της δηµοκρατίας που ενίκησε. Έζησα θορυβώδεις συγκεντρώσεις υποκινουµένων από τα κόµµατα έξωθεν του δικαστηρίου, όπου παρίσταντο αρχηγοί κοµµάτων, τηλεοπτικάς εκποµπάς, «ων ουκ έστιν αριθµός» όπου µου επετίθεντο, δίχως να µου δίνουν το δικαίωµα απαντήσεως, καθώς επιβάλλει ο νόµος στα ΜΜΕ, όταν σχολιάζουν κάποιον, όλαι αι εφηµερίδες έγραφαν έναντίον µου πλήθος λοιδοριών και ψευδολογιών µονολογούσαι, η ένωσις δικαστών και εισαγγελέων και αυτή εξέφρασε την ικανοποίησίν της από την πρωτόδικον απόφασιν, χωρίς να ντρέπωνται. Μετά από όσα συνοπτικώς ανέφερα και τα οποία επί µήνας ηνεχόµην υποµονετικώς ευελπιστών , στην ρήσιν του Γερµανού Μυλωνά ότι «υπάρχουν δικασταί στο Βερολίνο» και µε την πεποίθησιν ότι θα υπάρξουν δικασταί στας Αθήνας σας απευθύνω την παρούσαν διαµαρτυρίαν µου κι’ επειδή σέβοµαι τον θεσµόν τον οποίον εκπροσωπείτε σας παρακαλώ να έχω µίαν απάντησιν στα όσα σας εξέθεσα και ιδίως στο εάν µε θεωρήτε ή όχι ένοχον, δηλαδή στο εάν δια σας ισχύει το τεκµήριον αθωότητός µου ή δεν ισχύει. 

Δεν ζητώ κάτι σπουδαίον. Μίαν απάντησιν ζητώ, καθώς νοµικώς επιβάλλει το Σύνταγµα (αρθ.10) και ηθικώς η ατοµική αγωγή. Εννοείται, ότι αν δεν καταδεχθήτε να απαντήσετε εις εµέ τον εκπρόσωπον 131.000 Ελλήνων που µε εψήφισαν θα µε αναγκάσετε να προσφύγω στην δικαιοσύνην, διότι έχω ευθύνην έναντι της αληθείας και των ιδεών µου. Διότι αν δεν αγωνισθώ µέχρι θανάτου δι’ αυτάς ή αυταί δεν αξίζουν ή εγώ (Έζρα Πάουντ) και σας διαβεβαιώ, ότι στον πολιτικόν αγώνα και εγώ αξίζω και αι ιδέαι µου αξίζουν. 
Εν αναµονή απαντήσεώς σας να είσθε βεβαία, ότι δεν πρόκειται να απογοητεύσω τους 131.000 πατριώτας που µε επιστεύσαν, µε εψηφισαν και αναµένουν νέους αγώνας υπέρ της 5 Πατρίδος ώστε κάποτε να ακουσθή η φωνή των: Η Ελλάς ενίκησε. Εν τέλει σας πληροφορώ, ότι δεν έγινε κάποια ιστορική δίκη, όπως οι οµοϊδεάται σας λέγουν. Η ιστορία δεν γράφεται στα δικαστήρια µε νοµικούς κώδικας, αλλ’ στους εθνικούς αγώνας µε όπλα. Κι’ εκεί εµείς οι εθνικισταί είµεθα παρόντες, ενώ οι πολιτικάντηδες απόντες.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: