Τετάρτη

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Το διάγγελμα τον Προέδρου της "Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Κων. Κόλλια το οποίον απήυθυνεν ούτος την 21ην Απριλίου προς τον Ελληνικόν Λαόν, επεξηγών τους λόγους της κηρύξεως Επαναστάσεως, έχει ως έξης:

«Ελληνικέ Λαέ,

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το όποιον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Εθνους μας.
Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο κατεξευτελισμός του Κοινοβουλίου, ή κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσης της κρατικής μηχανής, η πλήρης ελλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας , η κακομεταχείρησις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, δημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, έκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής. Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την έπέμβασιν του Στρατού μας.
Η επέμβασης αυτή βεβαίως αποτελεί εκτροπή εκ του Συντάγματος, άλλα ή εκτροπή αυτή ήτο επιβεβλημένη διό την σωτηρίαν της Πατρίδος!
Ή σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος Νόμος.

Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το δημιουργηθέν αδιέξοδο. Πρώτον, διότι, υπό πάς παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή διεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών θα οδηγούμεθα μοιραίως εις την αιματοχυσίαν και το χάος.
Δι' αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν ένα βήμα προ της αβύσσου.
Εις ολόκληρο την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.
Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα και ουδεμία πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να εύνοήσιομεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οίκονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων. Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωμεν τον διχασμόν και την άλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατηύθυνον κακοί Ελληνες και να δημιουργήσωμεν υγιείς βάσεις δια την ταχεία επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον. Κηρύσσομεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγμής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι όποιοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν. Υπάρχουν βεβαίως και ελάχιστοι εφιάλται, δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ' επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν. Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς.
Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπον, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους ελαχίστους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες, ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν του προς την Πατρίδα καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον. Ο βασικός μας στόχος είναι ή κοινωνική δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Ή ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών και εργατών και των πενεστέρων τάξεων.
Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματα της.

Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν, θα επανέλθη ή Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε, ή αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξει.
Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, ή οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την Χώραν.
Η Κυβέρνησις δήλοι κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπλήρωση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του πληθυσμού δια την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς το Κράτος. Όπως συμβαίνει εις όλας τα πολιτισμένας χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το όποιον αρχίζει ή ελευθερία του αλλού.
Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποίηση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον της αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα δια παντός εις την διάθεσίν της μέσου.
Ζήτω το ΕΘΝΟΣ
Ζήτω ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Ζήτω ή ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ.

"Αθήναι τη 21 "Απριλίου 1967"


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


Εικόνα

7 σχόλια:

 1. Ανώνυμος04:30

  NAI.. ZHTW H 21 APRILIOY !
  PROSPAQHSAN NA MAS QOLWSOYN TA MYALA OI KAQE LOGHS ANIKANOI.
  EKSOQEYTHKAN EKAT.GIA NA KRYPSOYN TO MEGALEIO THS ELLADOS, AYTA TA EYLOGHMENA 7 XRONIA.ALLA OYDEN KRYPTON TOY HLIOY .SIGA SIGA OLO KAI PIO POLY ELLHNES KSYPNOYN APO THN XEIMERIA NARKH TWN KOMMATWN .
  KAI NOIWQOYN ENOXES, POY AFHSAME TOYS PATRIWTES NA PEQAINOYN STHN FYLAKH, EPEIDH AGAPHSAN TO EQNOS.
  ASFALEIA KAI PROODOS HTAN AYTA TA 7 XRYSA XRONIA.
  AIWNIA H MNHMH LOIPON SE AYTOYS POY EFYGAN YPERHFANOI,EXONTAS KANEI TO KAQHKON TOYS,KAI ENA MEGALO EYXARISTW STOYS ZWNTANOYS KAI AS MAS SYGXWRESOYN POY TOYS AFHSAME MONOYS,NA POLEMHSOYN TOYS BRYKOLAKES THS DHMOKRATIAS .

  KARA-ALH H TANKS,MAS EIPAN GIA NA MAS KYBERNHSOYN.EINAI FANERO POIOS HTAN O FASISTAS.
  DYSTYXWS DIALEKSAME TO KARA-ALH.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος04:30

  Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΛΘΕ ΩΣ Η ΤΡΙΤΗ ΛΥΣΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ. Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΠΑΡΑΓΜΟ. Η ΑΛΛΑΓΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΗΛΘΕ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙ ΤΟΥ. ΕΤΣΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΗΘΕΛΑΝ ΟΧΙ ΕΝΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ. ΕΤΣΙ Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΛΘΕ ΩΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ-ΥΠΕΡΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ-ΔΙΑΤΑΞΙΚΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος04:32

  Από την αρχή να σας θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι είμαι Κύπριος
  (Κολοκύπριος) ή καλύτερα Ελληνας που είχε την τύχη να γεννηθεί στην Κύπρο.
  Στη δημοκρατία έχεις Το δικαίωμα να πιστεύεις σε όποιο θεό και διάβολο θές εσύ και την
  Ελευθερία να κατακρίνεις ακόμα και την ίδια την ελευθερία Ομως
  Πραγματικά θεωρώ αδιανόητο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού και της Δημοκρατίας να υπάρχει έστω και ένας Ελληνας που δεν θα πέθαινε για να προστατεύσει την Δημοκρατία και την Ελευθερία.
  Αντί αυτού βλέπω ολοένα να πληθαίνουν οι άνθρωποι που θυμούνται με νοσταλγία την αποφράδα μέρα που ένας εξουσιολαγνής κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα και την δύναμη των όπλων για 7 ολόκληρα χρόνια και προσπάθησε να επιβάλει τα δικά του θέλω και πιστεύω σε όλη την οικουμένη. Θα μου πείτε ο Παπαδόπουλος έκανε δρόμους.. θα σας πω και εμάς οι εγγλέζοι μας έκαναν δρόμους και πλατείες και πάρκα και κτηματολόγιο και δασολόγιο σημαίνει ότι πρέπει να τιμούμε τους Εγγλέζους? Ηταν δικτάτορες!
  Και για να είμαι ξεκάθαρος οι δρόμοι που σας έκανε είναι του κόλου είναι Οι χειρότεροι δρόμοι της Ευρώπης. Και εξάλλου τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αν είχατε δημοκρατία τα 7 εκείνα χρόνια δεν θα είχατε δρόμους? Ίσως να είχατε και καλύτερους. Ρίξτε μια ματιά στο επίπεδο ζωής που υπάρχει στις χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν δημοκρατία για πολλά χρόνια. Όπως η Αμερική και οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Πότε και πού ξανά στην ανθρώπινη ιστορία κάποιος πολιτισμός είχε φτάσει σε αυτα τα επίπεδα ζωής? Η απάντηση είναι Κανείς. Αυτό από μόνο του αποτελεί απόδειξή για το μεγαλείο της δημοκρατίας.
  Οι Ελληνες (αριστεροί και δεξιοί) θεωρείτε το κράτος εχθρό σας. Αγαπάτε την ιδέα της Ελλάδας αλλά όχι την ίδια την Ελλάδα.. Το κράτος είναι κάτι που ανοίκει σε εσάς και ο κάθε ένας από εσάς έπρεπε να βοηθά στην ομαλή λειτουργία του και όχι να συνωμοτεί εναντίων του.
  Ο Σεφέρης είχε προειδοποιήσει ελάχιστο καιρό μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας ότι το τέλος αυτής της ανωμαλίας θα ήταν καταστροφικό. Θεωρώ πραγματικά χαζό να χρειάζεται να σας θυμίσω που οδηγήθηκε η Κύπρος από το πραξικόπημα της Χουντας ενάντια στον δημοκρατικά εκλεγμένο από το 97% του λαού μας ηγέτη. Δίνοντας νομικό δικαίωμα στην Τουρκία να εισβάλει στο νησί. 160 χιλιάδες κατοίκοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, 4 χιλίαδες κύπριοι σκοτώθηκαν πολεμόντας με πέτρες και ξύλα ένα στρατό 11 εκατομυριων Τουρκων.
  Και ο μεγάλος σας δικτάτορας πάρα τα μεγάλα του λόγια δεν έκανε τίποτα για να σώσει το νησί που ο ίδιος είχε μαγαρίσει με τις πράξεις του. Σε δημοκρατία δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος04:34

  Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ. ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1968-73. ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΝΑ ΘΕΣΗ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΡΑΞΕ. ΕΚΕΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ 19 ΑΙΩΝΟΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ. Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΥΠΗΡΞΕ Η ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΠΛΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ(ΤΑΝΚΣ,FANTOM,ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΙ ΚΛΠ). ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ(ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ(Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ). ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΕΡΙ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΑΨΕΥΣΘΕΙ. Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΜΑΣΩΝΟΣ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Η 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΞΕ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΜΕ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΕΚΦΕΡΕΤΕ ΓΝΩΜΗ!ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΠΑΡΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΑΡΚΕΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος04:35

  EINAI ΓΕΛΟΙΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΥΠΡΙΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!! ΜΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΝΟΙΑ? Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΑ 776 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΑ 1830 ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΕΡΟ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ 2 ΟΣΚΑΡ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ. ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ(ΑΡΘΡΑ 26-29). ΣΤΕΓΑΣΕ ΤΟΥΣ Μ.ΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,ΧΑΡΙΣΕ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ, ΕΠΕΚΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙ ΚΑΙ ΤΟ 8ΩΡΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ,ΠΗΓΕ ΦΩΣ,ΝΕΡΟ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΚΤΙΣΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ,ΕΚΑΝΕ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ,ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ(ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΛΠ), ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙ ΜΕ ΤΙΣ 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΠΛΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΡΕΙΑΖΟΝΤΟ ΤΟΜΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ. ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΤΟΣΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ! Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΕΝΑ ΛΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ. Ο ΛΑΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΖΗΤΗΣΕ, ΤΗΝ ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΜΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΛΑΙΚΟ ΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΝΟΘΑ ΗΣΑΝ. ΥΠΗΡΞΕ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑ ΤΟΥ 40 ΚΑΙ ΑΠΕΒΛΕΨΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Η ΕΘΝΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΣΗ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος04:36

  Λοιπόν επειδή θέλω να επαναφέρω τα πράγματα σε μια σειρά.Κατ'αρχάς διευκρινίζω ότι δεν είμαι φασίστας.Τα περί δημοκρατίας και αρχαίας Ελλάδας είναι μια μορφή προπαγάνδας ενός αριστερού χώρου.Δεν ισχύει.ΟΠΩΣ Η ΑΘΗΝΑ ΕΙΧΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΣΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ.ΟΠΩΣ Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΗ(ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ας πουμε Σπάρτη),η ολιγαρχική αλλά προοδευτική Θήβα,η "Τυρρανική" Συρρακούσσες, η Βασιλική Μακεδονία και Ηπειρος..Αρα το περί αρχαίας Ελλάδος και Δημοκρατίας είναι προπαγάνδα γιατί ειναι μόνο το 1/1000 της αλήθειας.
  Δεύτερον πες μου τί σχέση έχει η αμερικανόφερτη δημοκρατία σου με αυτήν της αρχαίας Αθήνας..πες μου ΕΝΑ κοινό.
  Τριτόν ως δημοκράτης πές μου που βρίσκεται η πηγή του συγχρονου πολιτικού αδιεξόδου μας.
  Τέταρτον το ότι περιμέναμε την ΝΔ πόσα χρόνια για να δούμε στην επαρχία έργο μετά την χούντα σου λέει κάτι?(εκτός από την εγνατία που μας επριζε τα αρχίδια το ΠΑΣΟΚ επί 20 χρόνια).
  Πέμπτον η σήψη και η παρακμή δυστυχώς έχουν παρεισφρύσει και στο στρατό παρακολουθείς καθόλου τις κινήσεις του στρατού στην Τουρκία?
  Έκτον είναι φανερώτατα έκδηλο ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου της Ελλάδος είναι ανθέλληνες.Το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας ζει σε βάρος του συμπολίτη του και παρανομεί και δεν κάνει καλά την δουλειά του.Αυτός που δουλεύει σωστά(το 5% του δημοσίου τομέα δεν αμοιβεται).Οι δημοκρατικοί πολιτικοί όμηροι των συνδικαλιστών αλλά και των πολιτών - λαμογιων δεν τους κουμπάνε με φόβο το πολιτικό κόστος.Τα συμφέροντα(τα αμερικανοφερτα) είναι προφανές ότι φέρνουν τον Γιωργάκη για πρωθυπουργό θιγμένα από την φιλοΠΟΥΤΙΝικιά πολιτική του Καραμανλή,παρακολουθούμε κάθε μέρα τον κάθε αμόρφωτο δημοσιογραφίσκο να επιτίθεται με σθένος στην κυβέρνηση που πάει να αλλάξει κάτι ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΙΔΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!!!!ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ Δ'ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΡΜΕΓΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος04:37

  Που ειναι αυτές οι πολύ καλές μέρες της Ελλάδος, που η Ελλάδα ήταν για τους Έλληνες, υπήρχε αξιοκρατία χωρις κουμουνιστές και συνδικάτα και πολιτικούς που αγαπούσαν την Πατρίδα τους!!!!!!
  Άρε Παπαδόπουλε ........ γιατί τους άφησες να σε "ρίξουν"????
  Ήσουν ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ που αγαπούσες την Ελλάδα, ολοι οι επόμενοι το μόνο που αγάπησαν ήταν το ΧΡΗΜΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή