Τρίτη

Επιστολή Κ. Πλεύρη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ΣασόλιΟ Ευρωβουλευτής Γ. Λαγός, δήλωσε από την αρχή της διαδικασίας που εκτυλίχθηκε κατά την απαγγελία της απόφασης περί της ενοχής, σε κλίμα ρωμαικής αρένας που δεν συνάδει με κανέναν ευρωπαικό θεσμό, ότι θα προσφύγει ενώπιον όλων των δικαιοδοτικών οργάνων καταγγέλλοντας τις άθλιες πολιτικές μεθοδεύσεις.

Διαβάστε εδώ το πρώτο έγγραφο, που εστάλη από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, στον Πρόεδρο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου κ. Σασόλι
Ο αγώνας για την ανάδειξη της στημένης σκευωρίας έχει ήδη αρχίσει!

Εν Αθήναις τη 19η Οκτωβρίου 2020 

Προς τον 

Πρόεδρον του Ευρωκοινοβουλίου

Davod Maria Sassoli

Εις Βρυξέλλας

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Υπό την ιδιότητά μου ως συνήγορος υπερασπίσεως του Ευρωβουλευτού κ. Ιωάννου Λαγού ευρίσκομαι στην δυσάρεστον να Σας καταγγείλω, ότι διεπράχθη εις βάρος του αδικία η οποία εν Ευρώπη αποτελεί παράνομον πράξιν και προσβάλλει ευθέως τον νομικόν Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν.

Συγκεκριμένως ο ανωτέρω Ευρωβουλευτής ο οποίος ετιμήθη με την ψήφον 131.000 Ελλήνων πολιτών κατηγορήθη, ότι το κόμμα της «Χρυσής Αυγής»  αποτελεί εγκληματικήν οργάνωσιν της οποίας μεταξύ άλλων βουλευτών ήτο διευθυντικόν στέλεχος.

Ο κ. Λαγός, ο οποίος πλέον δια λόγους ιδεολογικοπολι- τικούς λόγους δεν ανήκει στην «Χρυσή Αυγή» αλλά στο κόμμα «Εθνική Λαϊκή  Συνείδησις» υπέστη βάναυσον προσβολήν του τεκμηρίου αθωότητος, η οποία προβλέπεται και προασπίζεται υπό της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Συγκεκριμένως: ιδιώται, τηλεοράσεις και κόμματα δημοσίως με δηλώσεις των, συγκεντρώσεις οπαδών των, δημοσιευμάτων τον τύπο, τηλεοπτικάς εκπομπάς και ανακοινώ-

σεις: α) προεξώφλησαν το αποτέλεσμα της δίκης του β) τον εξύβρισαν με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς γ) κατά την διάρκειαν της δίκης συνεκεντρώθησαν οπαδοί κομμάτων έξω των δικαστηρίων κραυγάζοντες συνθήματα υπέρ της καταδίκης του δ) εδημοσίευσαν φωτογραφίας του άνευ της εγκρίσεώς του και του κατήγορου ε) στην αίθουσα του κοινοβουλίου βουλευταί ύψωσαν πινακίδας με αναγραφάς ότι δεν είναι αθώος ζ) εις πλήθος τηλεοπτικών εκπομπών ανεφέρθησαν στο όνομά του με ύβρεις και εβεβαίωναν ότι είναι εγκληματίας  η) οι αρχηγοί όλων των κομμάτων εξεφράζοντο εναντίον του με συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς και μερικοί εξ αυτών (Τσίπρας, Γεννηματά, Κουτσούμπας) παρίσταντο εις συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο θ) εδημοσίευσαν φωτογραφίας του οδηγουμένου στην ανάκρισιν με χειροπέδας που απαγορεύεται υπό της ΕΣΔΑ (αρθ.6 παρ.2).

Ήτο τόσον το πολιτικόν μίσος κατά του κ. Λαγού, ώστε ακόμη και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην δικαστικός, αγνοούσα σκοπίμως, ότι η εκδοθείσα απόφασις δεν είναι αμετάκλητος εδήλωσε, ότι «Η δημοκρατία ενίκησε» μετατρέψασα ούτω μίαν ποινικήν δίκην εις πολιτικήν!

Εξ όλων αυτών των ενεργειών, τα αποδεικτικά στοιχεία των οποίων θα θέσω στην διάθεσίν σας παρεβιάσθη το τεκμήριον της αθωότητός του γεγονός επιβεβαιωθέν με δικαστικήν απόφασιν.

Η εμφάνισις βουλευτών και αρχηγών κομμάτων εις συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριον, καθώς και η προβολή αναγραφών εντός του κοινοβουλίου, ότι ο κ. Λαγός δεν είναι αθώος  αποτελεί φαινόμενον, που δεν ταιριάζει εις πολιτισμένην χώραν, ούτε εις κράτος δικαίου, διότι επηρεάζει τους δικαστάς στην λήψιν αποφάσεων και είναι ηθικώς ανεπίτρεπτον και νομικώς παράνομον.

Υπό αυτάς τας επιληψίμους συνθήκας υπέβαλα αίτησιν εξαιρέσεως του δικαστηρίου της έδρας, πλην της Εισαγγελέως η οποία στην πρότασίν της προς το δικαστήριο υπεστήριξε, ότι το κόμμα της «Χρυσής Αυγής» δεν είναι εγκληματική οργάνωσις.

Η προαναφερθείσα αίτησίς μου απερρίφθη, αλλά η απορριπτική απόφασις ανεγνώρισε, ότι παρεβιάσθη το τεκμήριο αθωότητος του κ. Λαγού.

Κατόπιν της ανωτέρω δικαστικής αναγνωρίσεως και των προεκτεθέντων γεγονότων εθεώρησα αναγκαίον να Σας ενημε-

ρώσω δια τα συμβάντα και να Σας καταγγείλω, ότι ο εντολεύς μου Ευρωβουλευτής κ. Λαγός δεν είχε μίαν δικαίαν δίκην.

Αντί πολλών άλλων Σας αποστέλλω φωτογραφίαν εις έντυπον, το οποίον αποφαίνεται, ότι το κόμμα της «Χρυσής Αυγής»  είναι οργάνωσις εγκληματική και να πάη φυλακή. Έχει και την ένδειξι «Δεν είναι αθώοι».

Τίθεμαι προθύμως στην διάθεσίν σας και παρακαλώ δεχθήτε την έκφρασιν της ειλικρινούς εκτιμήσεως μου προς το πρόσωπόν σας.   

Προσηκόντως

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: